Fotószolgáltatási szerződés feltételei


Kiemelten kérem, hogy megrendelésének megküldését megelőzően olvassa el a jelen feltételeket, mert megrendelése véglegesítésével Ön kifejezetten elfogadja annak teljes tartalmát. A megrendelésének elküldésével Ön kijelenti, hogy a jelen feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez hozzájárult.


I. A szolgáltatás (Fotózás) szolgáltatója

Ujházi Vivien egyéni vállalkozó (cím: 1036, Budapest, Kiskorona utca 10. 7/37. adószám: 41940501-1-41 nyilvántartási szám: 58178069 e-mail cím: info@ujhazivivien.hu; telefonszám:.+36303396176).II. A szolgáltatás igénybevevői

A szolgáltatást jogosult igénybe venni és a szolgáltatás során készült fényképeket átvenni minden 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött, tehát nagykorú, cselekvőképes személy, továbbá minden olyan 18. életévét be nem töltött kiskorú személy, aki a rendelkezik a fotózási szerződés megkötésére vonatkozó és ahhoz szükséges, jogszerűen megtett, törvényes képviselőjének (szülő, gyám) írásbeli hozzájárulásával (a továbbiakban: Megrendelő).

Megrendelő a szolgáltatás igénybevételére és a szolgáltatás során készült fényképek átvételére akkor jogosult, ha a megrendelését szabályszerűen leadja és befizeti az általa választott fotózási csomag teljes díjat, illetve kifejezetten elfogadja a jelen feltételeket. 


III. A szolgáltatás alapja

A szolgáltatás a Megrendelő megrendelése alapján a Szolgáltató által nyújtott fényképészeti, az ezzel kapcsolatos fotográfiai utómunkák összessége, valamint a megrendelt fotózási csomag szerinti fényképek megvalósítása és szolgáltatása.

Megrendelő a Szolgáltató szolgáltatásának megrendelésével elismeri, hogy Szolgáltató saját alkotói szabadsága szerint jogosult és köteles a szolgáltatását nyújtani, továbbá, kijelenti, hogy körültekintően és alaposan megismerte a Szolgáltató munkásságát, szerkesztési és fotózási stílusát, munkájának színvonalát, és ezen ismeretei alapján veszi igénybe a Szolgáltató Szolgáltatását.


IV. A szolgáltatás tartalma

A Szolgáltató a fotózás napján, a felek által egyeztettek alapján, előre meghatározott időben köteles megjelenni, és a feladatát köteles a legjobb tudása szerint ellátni. Felek megállapodása alapján Szolgáltató a fotózási szolgáltatás teljesítése alatt a Megrendelő érdekkörében köteles eljárni, tevékenysége elvégzéséhez alvállalkozó igénybevételére nem jogosult. 

A Megrendelő kifejezetten kijelenti és elfogadja, hogy Szolgáltató saját alkotói szabadsága és egyoldalú döntése alapján előválogatásra kerülnek a szolgáltatás ideje alatt készült nyers fényképek, amelyekből a Megrendelő az általa választott csomagajánlatnak megfelelő mennyiséget kiválaszthat, és amelyeken utóbb a Szolgáltató fotográfusi utómunkát végez, majd a Megrendelő számára elérhetővé tesz. A fentiekre tekintettel Megrendelő elfogadja, hogy nem kerülnek átadásra számára a digitális negatívok, azaz a nyers (raw) formátumú képek, hiszen a Szolgáltató által elvégzett utómunka során lesz végleges minden egyes kép. Megrendelő mindezekre tekintettel kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató által átadott képek további bárminemű szerkesztéséhez (pl.: instaeffektek használatához) nincs joga.


V. A szolgáltatás díjazása

Megrendelő az általa választott fotózási csomag díját a IV. pontban foglalt Megrendelő általi fotók kiválasztása után, és a Szolgáltató által megküldött számla átvételét követően köteles átutalás útján megfizetni, azzal hogy a fotózási csomag díja nem tartalmazza sem az esetleges smink, sem a stúdióbérlés díját, valamint egyéb extra költségeket sem.

Szolgáltató lehetővel teszi azonban a Megrendelőnek, hogy az áltata megrendelt fotózási csomagban meghatározott kereten/darabszámon felül, a fényképezés során készült és Szolgáltató által elérhetővé tett nyers fényképek közül további fénykép(ek)et is megrendeljen 1500 .Ft/db, azaz  ezerötszáz forint/darab összeg további megfizetése esetén.

Szolgáltató Budapesten belül ingyenesen száll ki a fotózás helyszínére, azonban Budapesten kívüli helyszín esetén a felek ellenkező megállapodása alapján saját gépjárművét köteles használni a fotózási helyszín(ek)re történő közlekedése során, mely esetben Megrendelő a Szolgáltatónak kiszállási díj (utazási költség megtérítése) címén, 200 Ft/km, azaz kétszáz forint/kilométer díjat köteles megfizetni.


VI. Szerzői jogok

Megrendelő elismeri, hogy a megrendelése alapján készített Fotók a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartoznak, és a törvény értelmében szerzői jogi oltalom alatt állnak, miként tudomásul veszi azt is, hogy a Fotók szerzője a Szolgáltató, aki kizárólagosan rendelkezik a szerzőt megillető személyhez fűződő és vagyoni jogokkal. Ekként Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz a megrendelésével, hogy a Szolgáltató az elkészült fotókat szabadon felhasználja papír, valamint internetes portfóliójában (ideértve az online közösségi- és médiafelületeket pl. Facebook, Instagram, stb., bemutatkozó kártyát, kiállításokat, versenyeket, fotózással foglalkozó weblapokat, és saját honlapon történő megjelenést is).

Szolgáltató a díjazásának megfizetése esetén felhasználási jogot biztosít az elkészített képek felett a Megrendelő számára az alábbiak szerint:

Megrendelő kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja fel (terjesztés, nyilvános előadás, nyilvános közvetítés, átdolgozás, kiállítás, publikáció, prezentáció, oktatás, értékesítés, többszörözés, stb.) üzleti céllal a Szolgáltató által átadott képeket. Ide tartozik az is, ha a Megrendelő ingyenesen olyan harmadik személynek adja át a fotókat vagy engedi azok felhasználását, amely harmadik személy a fotókat gazdasági érdekei előmozdítására vagy gazdasági-szakmai tevékenysége körében, nem magáncéllal kívánja felhasználni. 

A Szolgáltató a fotók átadásával visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fotókat a Megrendelő a világ bármely pontján, kizárólag magán célra felhasználja, amelynek keretén belül Megrendelő jogosult a fotókról magáncélú digitális vagy papír alapú másolatot készíteni, azt másoknak bemutatni, valamint kizárólag magáncéllal, barátai, ismerősei, családtagjai, kollégái stb. körében terjeszteni, azzal a megkötéssel, hogy online platformon, ekként kifejezetten a közösségi médiában történő felhasználás esetén a Megrendelő köteles minden esetben a fényképeken jól látható helyen és módon feltüntetni az „@ujhazivivienfoto feliratot. 

Jogtalan és jelen ponttal ellentétes, abba ütköző felhasználás esetén felhasználásonként a Szolgáltató 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint használati díjra/kötbérre jogosult, amelyet a megrendelés leadásával Megrendelő kifejezetten elismer és esetleges szerződésszegése esetén vállal megfizetni.


VII. Felelősség, jognyilatkozatok

Szolgáltató kizárólag a Megrendelő által biztosított feltételek alapján tudja ellátni tevékenységét, azzal, hogy a tevékenységét a szolgáltatás teljesítésének helyszíne(i), illetve történései, valamint környezete által meghatározott kereteken belül a legjobb szakmai tudása szerint végzi el.

Megrendelő köteles Szolgáltató szakmai utasításait követni, azzal, hogy Szolgáltató a fotózás napján, illetve annak ideje alatt bekövetkező természeti, időjárási jelenségekből, valamint az úgynevezett vis maior helyzetekből adódó, fotózást, vagy annak minőségét befolyásoló behatásokért felelősséget nem vállal, ekként mentesül minden ezzel összefüggésben esetlegesen Megrendelő oldalán felmerülő kártérítési valamint garanciális igény alól. Nem kimerítő jelleggel vis maiornak minősül a fotók elkészítéséhez, illetve az utómunkálatok elvégzéséhez és a digitális rögzítéshez használt fotótechnikai, optikai, számítástechnikai és egyéb elektronikai berendezések (SD kártya, a fényképezőgép, az objektív, és számítógép, illetve merevlemez) előre nem látható technikai meghibásodásából eredő, vagy bármilyen más okból történő adatvesztése, valamint, tűzeset, sérülés, betegség, baleset, lopás, háború járvány stb. 

Megrendelő minden, az általa, vagy az érdekkörében eljáró harmadik személy, vagy dolog (pl. kutya) által a fotózás helyszínén és annak teljes időtartama alatt okozott teljes kárért felelős.


Megrendelő szavatol azért, hogy a fotózás során valamennyi személy előzetesen hozzájárult a képmása felvételéhez, rögzítéséhez és felhasználásához, valamint, hogy a fotózáson esetlegesen részt vevő kiskorú személy esetében a hatályos jogszabályok szerinti szükséges engedélyek, hozzájárulások birtokában van. Ennek értelmében, amennyiben bármely, az elkészült képeken látható személy képmáshoz való jogának megsértése miatt igénnyel lépne fel a Szolgáltatóval szemben, Megrendelő az igény kielégítéséért közvetlenül az igényérvényesítővel szemben és a Szolgáltatóval szemben is köteles helytállni és köteles megtéríteni a Szolgáltatónak minden ebből eredő kárát.


VIII. Archiválás, titoktartás, adatkezelés

A képi anyagot a Megrendelő az esemény dátumát követő 5 évig tárolja az adathordozón kivéve olyan esetet, amely a képek megsemmisüléséhez vezet (ideértve, de nem korlátozva, az események listáját a: háború, elemi csapás, lopás, elhalálozás esetére).

Felek kötelezik magukat arra, hogy a fotózás keretében létrejött jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott minden információt bizalmasan kezelnek.


IX. Egyéb kikötések

Jelen fotózási feltételek rendelkezéseit a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult – egyoldalúan – megváltoztatni. A fotózási feltételek esetleges módosítása a Weboldalon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

A jelen fotózási feltételek magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.

A jelen fotózási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen, de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Kövess az instagramon is!